دانلود تحقیق های اقتصاد

دانلود تحقیق های اقتصاد

گواهیهاى سپرده مشارکتى انتقال پذیر

 

پیشنهادى که این مقاله در صدد معرفى آن بر آمده, استفاده از گواهیهاى سپرده مشارکتى انتقال پذیر است. به این صورت که بانکهاى تجارى و تخصصى در کنار سپرده هاى معمولى خود (سپرده هاى قرض الحسنه دیدارى و پس انداز و سپرده هاى سرمایه گذارى وکالتى) گونه دیگرى سپرده به صورت سپرده هاى سرمایه گذارى بلندمدت مشارکتى داشته باشند و براى صاحبان آن حسابها, به جاى دفترچه, گواهیهاى سپرده بى نام یا با نام قابل انتقال (قابل خرید و فروش) بپردازند. در نتیجه دارنده گواهى سپرده به مقدار درج شده در آن, در منابع بانک شریک خواهد بود و بانک با استفاده از منابع حاصله از این حسابها و دیگر منابع اقدام به سرمایه گذارى مستقیم و یا اعطاى تسهیلات از طریق عقود مجاز بانکى مى کند و در آخر هر دوره مالى سود حاصل از عملیات بانکى را بین منابع خود بانک, منابع حاصل از سپرده هاى سرمایه گذارى وکالتى و سپرده هاى سرمایه گذارى مشارکتى تقسیم مى کند و از آن جایى که سپرده هاى انتقال پذیر براى مقاطع زمانى بلند مدت 5, 7 و 10 ساله تنظیم مى شوند و از طرف دیگر به جهت قابل انتقال بودنشان, خریداران آنها کم تر به بانک مراجعه مى کنند در نتیجه منابع حاصل از فروش آنها منابع خیلى باثباتى براى بانکها محسوب مى گردند و شایستگى بیش تر براى تأمین مالى طرحهاى پرسود که به طور معمول, طرحهاى بلندمدت ترند, خواهند داشت; در نتیجه در مقام تقسیم سود نیز داراى ضریب وزنى بالاترى بوده و نسبت سود بالاترى حتى نسبت به سپرده هاى سرمایه گذ ارى معمولى خواهند داشت.

این اوراق (گواهى هاى سپرده مشارکتى) ماهیت حقوقى عقد شرکت را خواهند داشت و همانند صاحبان سهام در منابع بانک و به تبع آن در سود حاصل از معاملات بانکى شریک خواهند بود و بانک به عنوان شریک مى تواند ضررها و خسارتهاى احتمالى را تعهد کرده در نتیجه اصل سرمایه ای ن نوع سپرده ها را پایندان شود.

بانک مى تواند به طور مرتب و در سررسیدهاى فصلى, شش ماهه یا سالانه سود على الحساب به دارندگان گواهى پرداخت کرده و در پایان هر سال مالى, تسویه حساب سود کند. همین طور مى تواند تعهد کند که اگر کسى نخواهد براى گرفتن اصل سرمایه تا پایان سر رسید نهایى گواهیها صب ر کند, بانک با تبدیل آنها به سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار مى تواند (متناسب با مدتى که صبر کرده) افزون بر پرداخت سود برابر آن حسابها اصل سرمایه را نیز بازگرداند.

بنابراین, این گواهیها, به جهت دارا بودن ویژگیهاى زیر, مى توانند اعتماد لازم براى شکل گیرى بازار اوراق بهادار را در کشور به وجود آورند.

الف. اصل سرمایه اوراق توسط بانک, به عهده گرفته مى شود.

ب. داراى کوپنهاى سود على الحساب فصلى یا شش ماهه خواهند بود.

ج. صاحب گواهى سپرده هر زمان بخواهد مى تواند به بانک مراجعه کرده آن را تبدیل به حساب سپرده سرمایه گذارى مدت دار معمولى کند. بنابراین, سود سالانه اى به مقدار سود سالانه حسابهاى سرمایه گذارى معمولى براى آنها قطعى است.

د. چون منابع حاصل از این اوراق, جزو با ثبات ترین منابع بانک به حساب مى آیند, در تقسیم سود معاملات بانکى بالاترین ضریب و درصد سود را خواهند داشت.

پس به صورت طبیعى مبلغ اصل سرمایه و متوسط سوددهى بانک در طول چند سال براى سپرده هاى بلندمدت پنج ساله مى تواند قیمت تقریباً روشنى براى خرید و فروش ثانوى اوراق در بازار بورس به وجود آورد و اعتماد مردم را جلب نماید. حال بانک مرکزى مى تواند با استفاده از مناب ع حاصل از ذخایر قانونى بانکها نزد خود دست به کار خرید و فروش این گواهیها از بانکهاى تجارى و مردم شود; یعنى در شرایط ایستایى و کساد بازار, با پیشنهاد قیمتهاى مناسب به خرید گواهیها از بانکها و مردم بپردازد در نتیجه قدرت اعطاى تسهیلات بانکها و حجم پول در دس ت مردم را افزایش مى دهد و در شرایط تورمى با پیشنهاد قیمتى پایین تر از قیمت بازار به مقدار لازم گواهیهاى سپرده به مردم و بانکهاى تجارى مى فروشد و با این کار قدرت اعطاى تسهیلات بانکها و حجم پول در دست مردم را کاهش مى دهد, همان گونه که بانک مرکزى مى تواند ب ا استفاده از خرید و فروش این سپرده ها به کنترل کیفى اعتبارات بپردازد. از بخش یا بخشهاى خاصى حمایت کند, براى مثال وقتى تصمیم به حمایت از بخش کشاورزى مى گیرد, مى تواند با خرید گواهیهاى سپرده بانکهاى تخصصى فعال در امر کشاورزى قدرت اعطاى تسهیلات آن بانکها را افزایش دهد و منابع بانکى زیادى جذب آن بخش شود.

در این روش نیز مى توان از این راه, برخى از طرحهاى دولتى را از راه سرمایه هاى مردم تأمین مالى کرد. به این صورت که دولت نظام بانکى را مکلف مى کند درصد خاصى از منابع حاصل از فروش گواهیهاى سپرده را به سرمایه گذارى مشترک با دولت اختصاص دهد. این امر مى تواند ب ه عنوان ابزارى براى کنترل سوددهى گواهیهاى یاد شده به حساب آید.

شایان ذکر است که پیشنهاد اخیر (گواهیهاى سپرده مشارکتى انتقال پذیر)هیچ ناسازگارى با پیشنهاد چهارم; یعنى اوراق مشارکت دولتى ندارد و هر دو مى توانند به طور همزمان مطرح باشند, همان گونه که مى توانند همراه اوراق قرضه بدون بهره به عنوان ابزارهاى مالى متنوع در بازار مالى ظاهر شوند و بازار پررونقى به وجود آورند. لکن براى شروع کار در کشورهایى مثل ایران که تجربه روشن و موفقى در بازارهاى مالى ندارند گواهیهاى سپرده مشارکتى بهترند

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,سپرده گذاری اوراق مشارکت,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:12 ] [ رضا ]

[ ]


ارزیابى اوراق مشارکت دولتى

 

مى توان گفت این اوراق بهترین پیشنهاد براى جایگزینى اوراق قرضه جهت سیاست پولى است; چرا که افزون بر برابرى کامل با فقه اسلامى, با روح حاکم بر بانکدارى اسلامى; یعنى مشارکت کار و سرمایه در تمام مراحل فعالیت اقتصادى نیز, برابر است و دولت نیز مى تواند به کمک آ ن در تمام عرصه هاى اقتصادى با استفاده از سرمایه هاى مردم به اجراى طرحهاى عمرانى و دفاعى حتى طرحهاى محرومیت زدایى بپردازد, همان گونه که بانک مرکزى مى تواند با استفاده از عنصر انگیزشى سود با خرید و فروش این اوراق به عملیات بازار باز و اعمال سیاست پولى بپرد ازد.

ولى با این حال وجود چند عامل, موفقیت این اوراق را درکشورهایى مثل ایران که بى بهره از بازار متشکل اوراق بهادارند و تجربه زیادى در خرید و فروش ابزارهاى مالى ندارند, با ابهام جدى روبه رو مى سازد.

عامل اول زیاد بودن دامنه دگرگونیهاى سود است. به این معنى که به جهت نبود تجربه کافى در زمینه اوراق یاد شده, اگر چه دولت برابر عقد شرکت ضررهاى احتمالى را تعهد کرده و بازپرداخت اصل سرمایه را پایندان مى شود, لکن دامنه تغییرات سود, بویژه در طرحهاى خاص و کوتاه مدت از صفر شروع شده تا چند برابر سود متوسط معمول در اقتصاد, انتظار مى رود و این مطلب, افزون بر این که مانع اعتماد مردم به اوراق مى شود, مانع شکل گیرى قیمتهاى روشنى براى معاملات ثانوى اوراق مى گردد; در نتیجه شکل گیرى و توسعه بازار آنها با مشکل جدى روبه ر و مى گردد.

عامل دوم پایین بودن سوددهى بنگاههاى دولتى است. تجربه اقتصادى نشان مى دهد دولت, تاجر موفقى نیست و جز در مواردى که از مزیت انحصار برخوردار بوده, سوددهى بنگاههاى دولتى, به طور معمول, کم تر از سوددهى بنگاههاى خصوصى است; در نتیجه مردم و مؤسسات خصوصى ترجیح خوا هند داد پس انداز و داراییهاى خود را در غیراوراق مشارکت دولتى سرمایه گذارى کنند.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,اوراق مشارکت,اوراق مشارکت چیست,اوراق مشارکت بانک مسکن,اوراق مشارکت بانک پاسارگاد,اوراق مشارکت بانک صادرات,اوراق مشارکت بانک ملت,اوراق مشارکت بانک مرکزی,اوراق مشارکت مسکن,اوراق مشارکت بانک کشاورزی,اوراق مشارکت بانک ملی,اوراق مشاركت چیست؟,اوراق مشارکت چیست Pdf,اوراق مشاركت چيست,اوراق مشارکت چيست,اوراق مشارکت مسکن چیست,اوراق مشارکت ارزی چیست,اوراق مشارکت رهنی چیست,اوراق مشارکت بانکی چیست,اوراق مشارکت دولتی چیست؟,اوراق مشارکت بانک مسکن 93,اوراق مشارکت بانک مسکن چیست,اوراق مشارکت بانک مسکن قیمت,اوراق مشارکت بانک مسکن در فرابورس,اوراق مشارکت بانک مسکن وام,اوراق مشارکت بانک مسکن در بورس,اوراق مشارکت بانک مسکن یعنی چه,اوراق مشارکت بانک مسکن خرید,اوراق مشارکت بانک مسکن قیمت امروز,اوراق مشاركت بانك پاسارگاد,سود اوراق مشارکت بانک پاسارگاد,فروش اوراق مشارکت بانک پاسارگاد,خرید اوراق مشارکت بانک پاسارگاد,نرخ سود اوراق مشارکت بانک پاسارگاد,فروش اوراق مشارکت در بانک پاسارگاد,اوراق مشاركت بانك صادرات,اوراق مشارکت بانک صادرات 92,اوراق مشارکت بانک صادرات ایران,اوراق مشارکت بانک صادرات 93,اوراق مشارکت بانک صادرات 94,اوراق مشارکت بانک صادرات سال 92,اوراق مشارکت بانک صادرات 23 درصد,اوراق مشارکت بانک صادرات سال 93,اوراق مشارکت بانک صادرات آذر 92,اوراق مشاركت بانك ملت,اوراق مشارکت بانک ملت 93,اوراق مشارکت بانک ملت سال 93,اوراق مشارکت بانک ملت 92,فروش اوراق مشارکت بانک ملت,خرید اوراق مشارکت بانک ملت,سود اوراق مشارکت بانک ملت,عرضه اوراق مشارکت بانک ملت,شعب منتخب اوراق مشارکت بانک ملت,اوراق مشارکت بانک مرکزی در بورس,اوراق مشارکت بانک مرکزی چیست,اوراق مشارکت بانک مرکزی 23 درصد,اوراق مشارکت بانک مرکزی 23,اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران,اوراق مشارکت بانک مرکزی توسط,اوراق مشارکت بانک مرکزی بورس,اوراق مشارکت بانک مرکزی دربورس قابل خریدوفروش است,اوراق مشارکت بانک مرکزی قابل فروش در بورس,اوراق مشارکت مسکن بانک مسکن,اوراق مشارکت مسکن در بورس,اوراق مشارکت مسکن فرابورس,اوراق مشارکت مسکن مهر,اوراق مشارکت مسکن قیمت,اوراق مشارکت مسکن بورس,اوراق مشاركت مسكن,اوراق مشارکت وام مسکن,اوراق مشاركت بانك كشاورزي,فروش اوراق مشارکت بانک کشاورزی,خرید اوراق مشارکت بانک کشاورزی,سود اوراق مشارکت بانک کشاورزی,نرخ سود اوراق مشارکت بانک کشاورزی,خريد اوراق مشاركت بانك كشاورزي,عرضه اوراق مشارکت بانک کشاورزی,اوراق مشارکت در بانک کشاورزی,اوراق مشارکت صندوق یکم بانک کشاورزی,اوراق مشارکت بانک ملی سال 96,اوراق مشارکت بانک ملی سال 95,اوراق مشارکت بانک ملی وزارت نیرو,اوراق مشاركت بانك ملي,خرید اوراق مشارکت بانک ملی,شرایط اوراق مشارکت بانک ملی,عرضه اوراق مشارکت بانک ملی,نرخ سود اوراق مشارکت بانک ملی,سود اوراق مشاركت بانك ملي,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:12 ] [ رضا ]

[ ]


اوراق مشارکت دولتى

 

چهارمین پیشنهاد براى جایگزینى اوراق قرضه جهت عملیات بازار باز, استفاده از اوراق مشارکت در سرمایه گذاریهاى دولتى است. به این صورت که دولت جهت تأمین مالى یک, یا چند طرح هم گروه یا غیر هم گروه, اوراق مشارکت در سرمایه گذارى منتشر کرده و توسط نظام بانکى به فر وش مى رساند, بانکهاى تجارى و مردم با خرید این اوراق, در مالکیت طرح یا طرحهاى مورد نظر با دولت شریک مى شوند و به تبع آن در سود حاصل از فعالیت اقتصادى آن طرح نیز سهیم مى گردند.

اوراق مشارکت, افزون بر این که شامل تمام بخشهاى اقتصادى: کشاورزى, صنعتى, خدمات و بازرگانى مى شود, شایستگى آن را دارد که شامل گونه هاى فعالیتها و طرحهاى کوتاه مدت, میان مدت و بلندمدت شود. پس همان طور که دولت مى تواند با انتشار اوراق مشارکت از سرمایه هاى مر دم استفاده کند و یک فعالیت بازرگانى کوتاه مدت سه ماهه (مثل واردات و فروش عمده برنج یا روغن) انجام دهد, مى تواند یک رشته فعالیتهایى در طول هم براى یک افق بیست ساله برنامه ریزى کند و با فروش اوراق مشارکت طرحى همانند ساختن بندر یا شهر صنعتى و یا راه آهن سرا سرى را تأمین مالى کند.

برترى دیگر اوراق مشارکت در این است که در این اوراق بخشى از سرمایه طرح توسط دولت تأمین مى شود در نتیجه دولت شریک صاحبان اوراق خواهد بود و این نکته افزون بر این که خود ایجاد اعتماد براى خریداران اوراق مى کند, زمینه را براى تضمین اصل سرمایه فراهم مى آورد, چ را که در عقد شرکت یکى از شرکاء (در این جا دولت) مى تواند متعهد شود که اگر فعالیت اقتصادى با ضرر روبه رو شد, ضرر را به تنهایى عهده دار شود در نتیجه دولت به عنوان شریک مى تواند ضرر احتمالى را تعهد کند و بازپرداخت دست کم اصل سرمایه خریداران اوراق مشارکت را پایندان شود.

دولت مى تواند در برهه هاى خاص مبالغى (نسبتى از اصل سرمایه) را به عنوان سود على الحساب به صاحبان اوراق بپردازد و در پایان دوره مالى و یا در پایان سال مالى از سهم سود آنان کسر کند, همان گونه که مى تواند حتى در بین اجرا, طرح سهم شرکاء خود را سازوار با پیشرف ت کار قیمت گذارى و خریدارى کند; در نتیجه افزون بر اصل سرمایه صاحبان اوراق, سهم آنان از ارزش افزوده را به عنوان سود به آنان بپردازد.

این اوراق همانند اوراق سهام, درخور انتقال به دیگرى و درخور خرید و فروش ثانوى در بازار اوراق بهادار را دارند و قیمت آنها براى خرید و فروش ثانوى تابع میزان موفقیت انتظارى طرح مورد نظر و دیگر عوامل اثرگذار در عرضه و تقاضاى اوراق خواهد بود.

برجستگى دیگر این اوراق در شایستگى تجدید انتشار آنهاست. دولت مى تواند براى تجدید طرحهاى کوتاه مدت, یا تمدید فعالیت طرحهاى میان مدت و بلندمدت, سازوار با ارزش واقعى داراییهاى سهامداران قبلى, اوراق مشارکت جدید منتشر کند, به فروش رساند و از طریق درآمد آنها اص ل سرمایه و سود اوراق سابق را بپردازد و با این کار در حقیقت خریداران جدید را شریک خود کند.

حال با توجه به شرایط و ویژگیهاى اوراق مشارکت, بانک مرکزى مى تواند براى انجام عملیات بازار باز به خرید و فروش این اوراق بپردازد. به این صورت که وقتى دولت اوراق یاد شده را به بانکهاى تجارى و مردم فروخت, بانک مرکزى مى تواند سازوار با شرایط اقتصادى اقدام به خرید و فروش آنها کند. براى مثال اگر احساس کند شرایط رکودى بر جامعه حاکم است, با خرید اوراق مشارکت از بانکهاى تجارى و مردم قدرت اعطاى تسهیلات بانکها و حجم نقدینگى در دست مردم را افزایش مى دهد و اگر احساس کند شرایط تورمى پدید مى آید با فروش اوراق یاد شده ب ه بانکها و مردم قدرت اعطاى تسهیلات بانکها و حجم پول مردم را کاهش مى دهد. و از آن جایى که قیمت ثانوى اوراق در بازار شکل مى گیرد, بانک مرکزى مى تواند با پیشنهاد قیمتهاى جدید به میزان مورد نظر اوراق مشارکت فروخته یا خریدارى کند و به هدفهاى تعیین شده دست یابد.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,اوراق مشارکت,اوراق مشارکت چیست,اوراق مشارکت بانک مسکن,اوراق مشارکت بانک پاسارگاد,اوراق مشارکت بانک صادرات,اوراق مشارکت بانک ملت,اوراق مشارکت بانک مرکزی,اوراق مشارکت مسکن,اوراق مشارکت بانک کشاورزی,اوراق مشارکت بانک ملی,اوراق مشاركت چیست؟,اوراق مشارکت چیست Pdf,اوراق مشاركت چيست,اوراق مشارکت چيست,اوراق مشارکت مسکن چیست,اوراق مشارکت ارزی چیست,اوراق مشارکت رهنی چیست,اوراق مشارکت بانکی چیست,اوراق مشارکت دولتی چیست؟,اوراق مشارکت بانک مسکن 93,اوراق مشارکت بانک مسکن چیست,اوراق مشارکت بانک مسکن قیمت,اوراق مشارکت بانک مسکن در فرابورس,اوراق مشارکت بانک مسکن وام,اوراق مشارکت بانک مسکن در بورس,اوراق مشارکت بانک مسکن یعنی چه,اوراق مشارکت بانک مسکن خرید,اوراق مشارکت بانک مسکن قیمت امروز,اوراق مشاركت بانك پاسارگاد,سود اوراق مشارکت بانک پاسارگاد,فروش اوراق مشارکت بانک پاسارگاد,خرید اوراق مشارکت بانک پاسارگاد,نرخ سود اوراق مشارکت بانک پاسارگاد,فروش اوراق مشارکت در بانک پاسارگاد,اوراق مشاركت بانك صادرات,اوراق مشارکت بانک صادرات 92,اوراق مشارکت بانک صادرات ایران,اوراق مشارکت بانک صادرات 93,اوراق مشارکت بانک صادرات 94,اوراق مشارکت بانک صادرات سال 92,اوراق مشارکت بانک صادرات 23 درصد,اوراق مشارکت بانک صادرات سال 93,اوراق مشارکت بانک صادرات آذر 92,اوراق مشاركت بانك ملت,اوراق مشارکت بانک ملت 93,اوراق مشارکت بانک ملت سال 93,اوراق مشارکت بانک ملت 92,فروش اوراق مشارکت بانک ملت,خرید اوراق مشارکت بانک ملت,سود اوراق مشارکت بانک ملت,عرضه اوراق مشارکت بانک ملت,شعب منتخب اوراق مشارکت بانک ملت,اوراق مشارکت بانک مرکزی در بورس,اوراق مشارکت بانک مرکزی چیست,اوراق مشارکت بانک مرکزی 23 درصد,اوراق مشارکت بانک مرکزی 23,اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران,اوراق مشارکت بانک مرکزی توسط,اوراق مشارکت بانک مرکزی بورس,اوراق مشارکت بانک مرکزی دربورس قابل خریدوفروش است,اوراق مشارکت بانک مرکزی قابل فروش در بورس,اوراق مشارکت مسکن بانک مسکن,اوراق مشارکت مسکن در بورس,اوراق مشارکت مسکن فرابورس,اوراق مشارکت مسکن مهر,اوراق مشارکت مسکن قیمت,اوراق مشارکت مسکن بورس,اوراق مشاركت مسكن,اوراق مشارکت وام مسکن,اوراق مشاركت بانك كشاورزي,فروش اوراق مشارکت بانک کشاورزی,خرید اوراق مشارکت بانک کشاورزی,سود اوراق مشارکت بانک کشاورزی,نرخ سود اوراق مشارکت بانک کشاورزی,خريد اوراق مشاركت بانك كشاورزي,عرضه اوراق مشارکت بانک کشاورزی,اوراق مشارکت در بانک کشاورزی,اوراق مشارکت صندوق یکم بانک کشاورزی,اوراق مشارکت بانک ملی سال 96,اوراق مشارکت بانک ملی سال 95,اوراق مشارکت بانک ملی وزارت نیرو,اوراق مشاركت بانك ملي,خرید اوراق مشارکت بانک ملی,شرایط اوراق مشارکت بانک ملی,عرضه اوراق مشارکت بانک ملی,نرخ سود اوراق مشارکت بانک ملی,سود اوراق مشاركت بانك ملي,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:12 ] [ رضا ]

[ ]


ارزیابى اوراق خرید نسیه دولتى

 

این اوراق از زوایاى گوناگون, در خور بررسى و ارزیابیند. از جهت کارایى, شایستگى زیادى براى جایگزینى اوراق قرضه دارند; چرا که دولت مى تواند قلمهاى زیادى از هزینه هاى عمرانى یا دفاعى خود را که در نظام سرمایه دارى از راه فروش اوراق قرضه تأمین مالى مى کرد, حال از راه خرید نسیه و دادن اوراق خرید نسیه تأمین کند و از آن جایى که قیمت نسیه کالاها, با قیمت نقد آن ناسانى و فرق دارد, سودى براى بانک طرف معامله دولت حاصل مى شود و این انگیزه مى شود تا بانکها و مؤسسات اعتبارى داوطلبانه وارد چنین معامله اى با دولت شوند و با تغییرات نرخ نسیه (درصد اختلاف قیمت خرید نقد و نسیه کالاها) انگیزه بانکها و مؤسسات اعتبارى کم و زیاد مى شود. بانکها نیز وقتى اوراق یاد شده را به مردم مى فروشند (پیش مردم تنزیل مى کنند) از آن جایى که قیمت فروش اوراق پایین تر از مبلغ اسمى اوراق است و سود ى از این سوى براى مردم حاصل مى شود, مردم انگیزه براى خرید پیدا مى کنند و هر چه مبلغ این سود (نرخ تنزیل) بیش تر باشد, تقاضاى بیش تر شکل مى گیرد. بانک مرکزى مى تواند از این متغیر استفاده کرده, به مقدارى که سیاست پولى اقتضا مى کند, از مردم و بانکها اوراق خر ید نسیه خریدارى کرده, یا به آنان اوراق یاد شده را بفروشد.

چنانکه روشن است منابع حاصل از این اوراق, همیشه تبدیل به سرمایه گذارى در بخش حقیقى اقتصاد مى گردد, در نتیجه هیچ اثر سویى در اقتصاد به بار نمى آورد, و از این جهت بر اوراق قرضه برترى دارد که در خیلى از موارد منابع حاصل از فروش آنها صرف هزینه هاى جارى دولت, یا بازپرداخت اوراق قرضه سر رسید شده قبلى مى گردد. لکن به خلاف اوراق قرضه, شایستگى تجدید انتشار جهت بازپرداخت اوراق سر رسید شده قبلى را ندارند, چون هر ورقه خرید نسیه اى بایستى حاکى از خرید کالاى جدیدى باشد وگرنه سند, صورى مى گردد و ماهیت ربوى پیدا مى کند.

از نظر فقهى, معامله اول این اوراق هیچ مشکل شرعى ندارد و در حقیقت بیانگر فروش نسیه اى کالا از طرف بانک به دولت و گرفتن سند مالى در برابر آن است. اما معامله دوم, یعنى تنزیل اسناد نزد مردم یا بانک مرکزى را اگر به معنى استقراض و حواله بدانیم, به این معنى که بانک تجارى از بانک مرکزى یا مردم استقراض کرده و با دادن سند مالى دولت (اوراق خرید نسیه) بازپرداخت قرض را به دولت حواله مى کند, در این صورت, تنزیل ماهیت قرض با بهره پیدا کرده و به اتفاق همه فقها حرام و باطل است. اما اگر تنزیل را از باب فروش دین بدانیم بین فقها محل خلاف است. شمارى از بزرگان چون امام خمینى8 و آیت اللّه خامنه اى9 فروش سفته و برات و هر سند مالى را به شخص ثالث به کم تر از مبلغ اسمى جایز نمى دانند, برخى دیگر چون آیت الله گلپایگانى10 و اراکى11 فروش سفته را در صورتى که حاکى از بدهى حقیقى باشد (س ند صورى نباشد) جایز مى دانند.

نتیجه این که چنین ابزارى که تنها به نظر شمارى از فقها جایز است, نمى تواند ملاک عمل نظام بانکى باشد, چون بانک مؤسسه اى است که با کل افراد جامعه پیوند دارد و بایستى عملیات آن به اتفاق همه مراجع صحیح باشد. افزون بر این که این ابزار با روح بانکدارى اسلامى, ک ه منادى مشارکت صاحبان سرمایه, با صاحبکاران اقتصادى در پى آمدهاى طرحها و پروژه هاى مالى است, ناسازگارى دارد و در این مسأله بین دولت و بخش خصوصى فرقى نیست. پس همان طور که نسبت به کارفرماى خصوصى بهترین راه تأمین سرمایه مالى این است که بانک و صاحبان سرمایه ب ا او مشارکت کنند و نتایج اقتصادى و سود انتظارى را بین خود تقسیم کنند, نسبت به دولت نیز, مسأله همین طور است در حالى که در سیستم خرید نسیه, همانند نظام بهره, بانک و صاحبان سرمایه سود ثابت و قطعى از قبل تعیین شده اى را دریافت مى کنند و تمام تحولات اقتصادى م توجه کارفرما و دولت است

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,اوراق خرید مسکن,اوراق خرید مسکن چیست,اوراق خرید مسکن 96,اوراق خريد مسكن بانك مسكن,اوراق خرید مسکن قیمت,اوراق خرید مسکن بورس,خرید اوراق مسکن از فرابورس,خرید اوراق مسکن از بورس,اوراق خريد مسكن,خرید اوراق مسکن فرابورس,اوراق وام خرید مسکن چیست,اوراق خرید وام مسکن,خرید اوراق وام مسکن از بورس,خرید اوراق وام مسکن 35 میلیونی,خرید اوراق وام مسکن در فرابورس,اوراق خريد وام مسكن,خرید اوراق وام مسکن فرابورس,خرید اوراق وام مسکن 93,خرید اوراق وام مسکن اصفهان,اوراق خرید وام بانک مسکن,نرخ اوراق خرید وام مسکن,اوراق خرید دین,اوراق خرید بانک مسکن,خرید اوراق بانک مسکن از بورس,خرید اوراق بانک مسکن+قیمت,خرید اوراق بانک مسکن در بورس,خرید اوراق بانک مسکن فرابورس,خرید اوراق بانک مسکن وام,خرید اوراق بانک مسکن در فرابورس,خرید اوراق بانک مسکن برای وام,خرید اوراق بانک مسکن جهت وام,خريد اوراق بانك مسكن,اوراق خرید خانه,اوراق مشارکت برای خرید خانه,قیمت اوراق خرید خانه,اوراق برای خرید خانه,اوراق مشارکت خرید خانه,اوراق مسکن خرید خانه,اوراق بانک مسکن برای خرید خانه,قیمت اوراق خرید مسکن در بورس,قیمت اوراق خرید مسکن امروز,قیمت روز اوراق خرید مسکن,آخرین قیمت اوراق خرید مسکن,قیمت جدید اوراق خرید مسکن,قیمت اوراق خرید وام مسکن,قیمت اوراق مشارکت خرید مسکن,قیمت اوراق تسهیلات خرید مسکن,اوراق خرید تسهیلات مسکن,فروش اوراق تسهیلات مسکن,اوراق تسهيلات خريد مسكن,قیمت اوراق خرید تسهیلات مسکن,نحوه خرید اوراق تسهیلات مسکن,خرید اوراق تسهیلات بانک مسکن,شرایط خرید اوراق تسهیلات مسکن,روش خرید اوراق تسهیلات مسکن,خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن,همه چیز درباره اوراق تسهیلات خرید مسکن,اوراق خرید وام,خرید اوراق وام تعمیرات مسکن,خرید اوراق وام جعاله مسکن,خرید اوراق وام جعاله,خرید اوراق وام مسکن از بانک مسکن,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:14 ] [ رضا ]

[ ]


اوراق خرید نسیه دولتى

 

دومین پیشنهادى که از زوایاى بسیار, بمانند اوراق قرضه است, اوراق خرید نسیه دولتى است. به این صورت که بانکهاى تجارى و تخصصى, همچنین سایر مؤسسات پولى و اعتبارى, مى توانند کالاهاى سرمایه اى مورد نیاز براى طرحهاى عمرانى یا دفاعى دولت را خریدارى و به صورت مدت دار (نسیه) به دولت بفروشند و دولت در برابر خرید آنها, به جاى پول نقد, اسنادى که حاکى از بدهى مدت دار دولت به فروشنده است در اختیار بانک قرار مى دهد, سپس دولت از راه فروش آن طرحها یا از راه بودجه عمومى, قیمت کالاهاى خریدارى شده را کم کم مى پردازد و اسناد بدهى خود را جمع آورى مى کند. بانکها و مؤسسات اعتبارى طرف قرارداد دولت, مى توانند تا سر رسید اسناد صبر کنند و مى توانند کل یا بخشى از آنها را به مردم بفروشند (تنزیل کنند), حال بانک مرکزى مى تواند براى اجراى سیاست پولى اقدام به عملیات بازار باز از راه خرید و فروش این اسناد و اوراق خرید نسیه دولتى کند. به این صورت که هر وقت احساس کرد قدرت اعطاى تسهیلات بانکهاى تجارى کاهش یافته و حجم نقدینگى در دست مردم کم است, به خرید اوراق یاد شده از بانکهاى تجارى و مردم مى پردازد. در نتیجه, قدرت اعطاى تسهیلات بانکها و حج م نقدینگى مردم بالا مى رود و برعکس در شرایط تورمى, با فروش این اوراق به بانکها و مردم قدرت اعطاى تسهیلات بانکها و حجم نقدینگى بخش خصوصى را کاهش مى دهد.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,اوراق خرید مسکن,اوراق خرید مسکن چیست,اوراق خرید مسکن 96,اوراق خريد مسكن بانك مسكن,اوراق خرید مسکن قیمت,اوراق خرید مسکن بورس,خرید اوراق مسکن از فرابورس,خرید اوراق مسکن از بورس,اوراق خريد مسكن,خرید اوراق مسکن فرابورس,اوراق وام خرید مسکن چیست,اوراق خرید وام مسکن,خرید اوراق وام مسکن از بورس,خرید اوراق وام مسکن 35 میلیونی,خرید اوراق وام مسکن در فرابورس,اوراق خريد وام مسكن,خرید اوراق وام مسکن فرابورس,خرید اوراق وام مسکن 93,خرید اوراق وام مسکن اصفهان,اوراق خرید وام بانک مسکن,نرخ اوراق خرید وام مسکن,اوراق خرید دین,اوراق خرید بانک مسکن,خرید اوراق بانک مسکن از بورس,خرید اوراق بانک مسکن+قیمت,خرید اوراق بانک مسکن در بورس,خرید اوراق بانک مسکن فرابورس,خرید اوراق بانک مسکن وام,خرید اوراق بانک مسکن در فرابورس,خرید اوراق بانک مسکن برای وام,خرید اوراق بانک مسکن جهت وام,خريد اوراق بانك مسكن,اوراق خرید خانه,اوراق مشارکت برای خرید خانه,قیمت اوراق خرید خانه,اوراق برای خرید خانه,اوراق مشارکت خرید خانه,اوراق مسکن خرید خانه,اوراق بانک مسکن برای خرید خانه,قیمت اوراق خرید مسکن در بورس,قیمت اوراق خرید مسکن امروز,قیمت روز اوراق خرید مسکن,آخرین قیمت اوراق خرید مسکن,قیمت جدید اوراق خرید مسکن,قیمت اوراق خرید وام مسکن,قیمت اوراق مشارکت خرید مسکن,قیمت اوراق تسهیلات خرید مسکن,اوراق خرید تسهیلات مسکن,فروش اوراق تسهیلات مسکن,اوراق تسهيلات خريد مسكن,قیمت اوراق خرید تسهیلات مسکن,نحوه خرید اوراق تسهیلات مسکن,خرید اوراق تسهیلات بانک مسکن,شرایط خرید اوراق تسهیلات مسکن,روش خرید اوراق تسهیلات مسکن,خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن,همه چیز درباره اوراق تسهیلات خرید مسکن,اوراق خرید وام,خرید اوراق وام تعمیرات مسکن,خرید اوراق وام جعاله مسکن,خرید اوراق وام جعاله,خرید اوراق وام مسکن از بانک مسکن,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:14 ] [ رضا ]

[ ]


صفحه قبل 1 صفحه بعد